News feed

Gemeente Dongen's Successful Transition to Connecsy: A Year in Review

(To read this text in Dutch, please scroll down).
Floor Schepens, Gemeente Dongen's Policy Advisor for Business Operations, shares their transformative journey with Connecsy—a transition that significantly enhanced their communication infrastructure. In this testimonial article, Floor provides insights into the decision-making process, key features that stood out, operational improvements observed, and the overall experience with Pridis.


Seeking a Solution:
Gemeente Dongen's decision to explore a new attendant console was prompted by persistent issues with their existing system. Floor explains, "We had been using another attendant console since 2016, which had been causing us constant issues such as frequent outages, call failures, storage-related problems, and more." Despite exhaustive efforts to resolve these issues, some persisted, leading the organization to reconsider their options when their contract ended in 2022.

"When our contract ended in 2022, we decided that it was time to explore other options," Floor recounts. "After extensive discussions, we chose Pridis' Connecsy for attendants. Given our past software challenges, we invested a lot of time in selecting the right solution, and Connecsy emerged as the clear choice."


Connecsy's Standout Features:
Floor emphasizes Connecsy's exceptional user-friendliness, a quality that became evident during critical periods. "Connecsy is exceptionally user-friendly," Floor notes. "This became evident during the summer months when we had colleagues on holiday, requiring people from various departments, including myself, to step in." The interface's intuitive and efficient design, coupled with fast performance and minimal issues, made Connecsy the preferred choice for Gemeente Dongen.

"The interface is intuitive and efficient, with fast performance and minimal issues," Floor highlights. "We also gained new functions for management information and its dashboard. These reasons collectively cemented our choice to adopt Connecsy."


Operational Improvements:
While comprehensive data analysis is still pending due to internal reasons and staffing changes related to Connecsy management, Floor notes the software's exceptional stability compared to past experiences. "Although we haven't analyzed extensive data yet, the software has proven exceptionally stable," Floor observes. "We encountered a minor issue last week, which was the first in 10 months. It was related to Vodafone, and the problem is under investigation."


Feedback and Future Prospects:
In response to inquiries about potential improvements or additions to Connecsy, Floor states, "From our experience, there's nothing that immediately comes to mind." Beyond the product itself, the positive experience extends to Pridis, which provided initial software explanations during the discovery phase, offered comprehensive training to employees, and maintained excellent communication. "Everyone has been helpful during implementation, promptly addressing our requests," Floor acknowledges.


Conclusion:
Gemeente Dongen's journey with Connecsy showcases a successful transition that effectively addressed longstanding communication challenges. The commitment to selecting the right solution, combined with the positive impact of Connecsy's features, underscores the importance of thoughtful decision-making in the realm of communication infrastructure. As they look towards the future, Gemeente Dongen anticipates continued success and efficiency with Connecsy as their chosen solution.


Are you a client with a story to share? Reach out to us, and your experience could be featured in our next testimonial.Floor Schepens, beleidsadviseur bedrijfsvoering van Gemeente Dongen, verteld over haar ervaringen met Connecsy, een transitie die hun communicatie-infrastructuur aanzienlijk heeft verbeterd. In dit artikel geeft Floor inzicht in het besluitvormingsproces, de belangrijkste kenmerken die opvielen, de waargenomen operationele verbeteringen en de algehele klantervaring met Pridis.


Op zoek naar een oplossing:
Het besluit van Gemeente Dongen om op zoek te gaan naar een nieuwe attendant-console werd ingegeven door aanhoudende problemen met hun bestaande systeem. Floor legt uit: "We gebruikten sinds 2016 een andere cloudattendant , die ons voortdurend problemen bezorgde, zoals frequente storingen, mislukte oproepen, opslag gerelateerde problemen en meer." Ondanks uitputtende inspanningen om deze problemen op te lossen, bleven sommige volharden, waardoor de organisatie hun opties heroverwoog toen hun contract in 2022 afliep.

"Toen ons contract in 2022 af zou lopen, besloten we dat het de hoogste tijd was om andere opties te verkennen", vertelt Floor. "Na uitgebreide gesprekken hebben we gekozen voor Pridis' Connecsy als cloudattendant. Gezien onze uitdagingen in het verleden, hebben we veel tijd geïnvesteerd in het selecteren van de juiste oplossing, en Connecsy kwam als duidelijke keuze uit de bus."


De opvallende kenmerken van Connecsy:
Floor benadrukt de uitzonderlijke gebruiksvriendelijkheid van Connecsy, een kwaliteit die in kritieke periodes duidelijk werd. "Connecsy is bijzonder gebruiksvriendelijk", merkt Floor op. "Dat bleek tijdens de zomermaanden toen we collega's op vakantie hadden, waarbij mensen van verschillende afdelingen, waaronder ikzelf, moesten inspringen." Het intuïtieve en efficiënte ontwerp van de interface, in combinatie met snelle prestaties en minimale problemen, maakte Connecsy de perfecte oplossing voor Gemeente Dongen.

"De interface is intuïtief en efficiënt, met snelle prestaties en minimale problemen", benadrukt Floor. "We hebben er ook nieuwe functies bij gekregen als management/supervisor informatie en het bijbehorende dashboard. De combinatie van al deze punten samen hebben onze keuze voor Connecsy bevestigd."


Operationele verbeteringen:
Hoewel uitgebreide data-analyse nog steeds in behandeling is vanwege interne redenen en personeelswijzigingen in verband met het beheer van Connecsy, merkt Floor de uitzonderlijke stabiliteit van de software op in vergelijking met eerdere ervaringen. "Hoewel we nog geen uitgebreide data hebben geanalyseerd, is de software bijzonder stabiel gebleken", constateert Floor. "We kwamen vorige week een klein probleem tegen, het eerste in 10 maanden. Het had te maken met onze serviceprovider en het probleem wordt onderzocht."


Feedback en toekomstperspectieven:
In antwoord op vragen over mogelijke verbeteringen of aanvullingen op Connecsy, zegt Floor: "Vanuit onze ervaring is er niets dat direct in me opkomt." Naast het product zelf strekt de positieve ervaring zich uit tot Pridis, dat tijdens de ontdekkingsfase de eerste software-uitleg gaf, uitgebreide training aan werknemers bood en uitstekende communicatie onderhield. "Iedereen is behulpzaam geweest tijdens de implementatie en heeft snel gereageerd op onze verzoeken", erkent Floor.


Conclusie:
Het traject van Gemeente Dongen met Connecsy toont een succesvolle migratie die langdurige communicatie-uitdagingen effectief heeft aangepakt. Het commitment aan het selecteren van de juiste oplossing, gecombineerd met de positieve impact van de functies van Connecsy, onderstreept het belang van doordachte besluitvorming op het gebied van communicatie-infrastructuur. Met het oog op de toekomst verwacht Gemeente Dongen blijvend succes en efficiëntie met Connecsy als hun gekozen oplossing.Ben je een klant met een verhaal om te delen? Neem contact met ons op en uw ervaring kan worden vermeld in onze volgende getuigenis.Pridis

Huis ter Heideweg 56A

3705 LZ Zeist

The Netherlands

+31 85 008 29 00

sales@pridis.com

www.pridis.com

Testimonials